INTRANET AMU

Nepřihlášený uživatel
Přihlášení

VYSKOŠKOLSKÉ PRÁCE

Založení do KOSu

Bakaláři 2. ročník a magistři 1. ročník musí založit práce (typ A a typ D) v KOSu do 15.5. :

 1. typ A : "<název práce="">"
  jazyk: "CZE - česky"
  formát: "PDF"</název>
 2. typ D : "<název představení="&gt;"  (<strong="">choreografie), nebo
  typ D : "<příjmení jméno> - pedagogický výstup" ( pedagogika tance )
  jazyk: "CZE - česky"
  format: "0 - Práce není v digitální podobě"</příjmení jméno></název>
 • Název se musí zapsat obsahově přesně ve stejném znění, jako bude uveden na titulním listě . Název práce může obsahovat max. 60 znaků . Delší názvy lze koncipovat jako podnázev, ten se ovšem neobjeví na formuláři Diploma Supplement .
 • Pro případný podnázev je v KOSu vyhrazeno samostatné pole! Jak správně vytvořit název práce a jak jej správně zapsat do KOSu .
 • Slovní popis obsahu díla je text, který pak použijete ve své práci na stránce Abstrakt . Zajistěte si kontrolu anglického překladu rodilým mluvčím a tím způsobenou prodlevou.
 • Vyplňte jména vedoucího práce, oponenta a případných konzultantů.

Změna názvu a vedoucího VŠKP

Změny názvu práce je možné činit v průběhu řešení práce se souhlasem vedoucího kvalifikační práce. Změny vedoucího kvalifikační práce, respektive tématu kvalifikační práce schvaluje děkan dle podmínek stanovených fakultou.

Děkan je oprávněn ve výjimečných odůvodněných případech na návrh vedoucího katedry, příp. předsedy oborové rady, vedoucího kvalifikační práce či z vlastního podnětu rozhodnout o změně vedoucího kvalifikační práce i bez souhlasu studenta. O tomto je student bezodkladně informován.

Viz výnos rektorky č. 2/2023 , článek 2, odstavec 6 - 7.

Šablona písemné práce

Šablonu písemné práce znova stanovuje příloha č.2 výnosu rektorky č.2/23. Ke stažení ZDE.

Rozsah písemné práce

(1) Minimální rozsah vlastního textu písemné BAKALÁŘSKÉ PRÁCE činí:

a) 20 normostran (36 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou, bez seznamu literatury, abstraktu a případných příloh), pokud je doplňkem absolventského výkonu, neplatí pro studenty kombinovaného studia.

b) 40 normostran (72 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou, bez seznamu literatury, abstraktu a případných příloh) v ostatních případech ( včetně studentů kombinovaného studia ).

(2) Minimální rozsah vlastního textu písemné DIPLOMOVÉ PRÁCE činí:

a) 40 normostran (72 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou, bez seznamu literatury, abstraktu a případných příloh), pokud je doplňkem absolventského výkonu,

b) 60 normostran (108 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou, bez seznamu literatury, abstraktu a případných příloh) v ostatních případech.

(3) Minimální rozsah vlastního textu písemné DISERTAČNÍ PRÁCE činí:

a) 80 normostran (144 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou, bez seznamu literatury, abstraktu a případných příloh), pokud je doplňkem absolventského výkonu,

b) 120 normostran (216 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou, bez seznamu literatury, abstraktu a případných příloh) v ostatních případech.

Viz výnos rektorky č. 2/2023 , článek 4, odstavec 1 - 3.

Kontrola před svázaním

(1) Obsahové náležitosti bakalářské a diplomové práce jsou:

a) titulní list obsahující název práce v jazyce kvalifikační práce, název AMU a fakulty, studijní program, příp. specializaci či obor, jméno vedoucího kvalifikační práce a studenta, přidělovaný akademický titul, měsíc a rok odevzdání práce,

b) překlad titulního listu do angličtiny, v případě cizojazyčné práce do češtiny,

c) prohlášení studenta o původnosti práce na samostatném listě papíru,

d) poděkování jako nepovinná část kvalifikační práce,

e) abstrakt v ČJ a AJ, případně dalším cizím jazyce,

f) obsah,

g) seznam příloh,

h) seznam použitého označování a zkratek,

i) úvod, cíle práce a zdůvodnění řešeného problému,

j) text práce řazený podle kapitol a podkapitol s případnými dílčími závěry za každou kapitolou,

k) závěr, sumarizace výsledků a jejich zhodnocení pro obor, výhled dalšího bádání,

l) seznam použitých zdrojů,

m) samostatně číslované přílohy, obsahující nákresy, notové příklady, vývojové diagramy, fotografie a tabulky, pokud tyto nemohly být zařazeny do textu a jsou součástí práce,

n) případně seznam vlastních uměleckých prací, resp. dokumentace uměleckého díla či výkonu, který je předmětem písemné části s uvedením informace o datu a místu zveřejnění.

(2) Disertační práce se zpravidla skládá z těchto částí:

a) titulní list obsahující název práce, název AMU a fakulty, studijní program a obor, příp. profilaci, jméno vedoucího kvalifikační práce a studenta, přidělovaný akademický titul, měsíc a rok odevzdání práce,

b) překlad titulního listu do angličtiny, v případě cizojazyčné práce do češtiny,

c) prohlášení studenta o původnosti práce na samostatném listě papíru,

d) poděkování jako nepovinná část kvalifikační práce,

e) abstrakt v ČJ a AJ, případně dalším cizím jazyce,

f) obsah,

g) seznam příloh,

h) seznam použitého označování a zkratek,

i) úvod, cíle disertační práce a zdůvodnění řešeného problému,

j) informace o současném stavu bádání v dané oblasti výzkumu,

k) teoretická a metodologická východiska práce,

l) kapitoly věnované vlastnímu řešení výzkumného problému,

m) závěr, sumarizace výsledků a jejich zhodnocení pro obor, výhled dalšího bádání,

n) seznam použitých zdrojů,

o) samostatně číslované přílohy, obsahující nákresy, notové příklady, vývojové diagramy, fotografie a tabulky, pokud tyto nemohly být zařazeny do textu a jsou součástí práce,

p) případně seznam vlastních uměleckých prací, resp. dokumentace uměleckého díla či výkonu, který je předmětem písemné části s uvedením informace o datu a místu zveřejnění.

(3) K disertační práci student přikládá teze (o rozsahu 5-10 normostran), které slouží k informování ostatní vědecké veřejnosti o hlavních výsledcích disertační práce; jejich přílohou je seznam publikovaných prací studenta v průběhu studia, včetně bibliografických citací, případně seznam vlastních uměleckých prací s uvedením informace o datu a místu zveřejnění.

Viz výnos rektorky č.2/2023 , článek 5, odstavec 1 - 2.

Odevzdání

V KOSu musí být nahrán soubor PDF s vaší písemnou prací s datem 30.4. , fyzicky odevzdat na sekretariat následující pracovní den do 16:00 .

 • 1ks v pevných deskách tištěné jednostranně do knihovny fakulty
  • musí být autorem podepsaný na stránce Prohlášení
 • 2ks v kroužkové vazbě tištěné oboustranně pro oponenta a vedoucího
 • osobně na sekretariátu podepíšete licenční ujednání k písemné práci a praktickému výstupu

Počítejte s tím, že odevzdávání 8 uchazečů zabere 2 hodiny času (cca 15min na 1 osobu).