Vyskoškolské práce

Založení do KOSu

Bakaláři 2.ročník a magistři 1.ročník musí založit práce (typ A a typ D) v KOSu do 30.5.:

 1. typ A: "<název práce="">"
     jazyk: "CZE - česky"
     formát: "PDF"</název>
 2. typ D: "<název představení="">"     (obory choreografie, nonverbální divadlo), nebo
  typ D: "<příjmení jméno> - pedagogický výstup"    (obory pedagogika tance)
     jazyk: "CZE - česky"
     format: "0 - Práce není v digitální podobě"</příjmení jméno></název>
 • Název se musí zapsat obsahově přesně ve stejném znění, jako bude uveden na titulním listě. Název práce může obsahovat max. 60 znaků. Delší názvy lze koncipovat jako podnázev, ten se ovšem neobjeví na formuláři Diploma Supplement.
 • Pro případný podnázev je v KOSu vyhrazeno samostatné pole! Jak správně vytvořit název práce a jak jej správně zapsat do KOSu.
 • Slovní popis obsahu díla je text, který pak použijete ve své práci na stránce Abstrakt. Zajistěte si kontrolu anglického překladu rodilým mluvčím a tím způsobenou prodlevou.
 • Vyplňte jména vedoucího práce, oponenta a případných konzultantů

Změna názvu a vedoucího VŠKP

Změny názvu práce je možné činit v průběhu řešení práce se souhlasem vedoucího kvalifikační práce. Změny vedoucího kvalifikační práce, respektive tématu kvalifikační práce schvaluje děkan dle podmínek stanovených fakultou.

Děkan je oprávněn ve výjimečných odůvodněných případech na návrh vedoucího katedry, příp. předsedy oborové rady, vedoucího kvalifikační práce či z vlastního podnětu rozhodnout o změně vedoucího kvalifikační práce i bez souhlasu studenta. O tomto je student bezodkladně informován.

Viz výnos rektorky č. 2/2023, článek 2, odstavec 6 a 7.

Šablona písemné práce

Šablonu písemné práce znova stanovuje příloha č.2 výnosu rektorky č.2/23. Ke stažení zde.

Kontrola před svázaním

Rozešívání vazby a doplňování stránek stojí víc času a peněz, navíc tiskárna nemusí mít volný termín.

(Výňatek z VÝNOS REKTORA Č. 4_2006, pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU.pdf

 1. Titulní list (příloha č.1) obsahuje: název VŠKP, název školy a fakulty, studijní program a obor, jméno vedoucího práce a autora, přidělovaný akademický titul, datum odevzdání práce
 2. Titulní list v EN (v případě cizojazyčné práce v CZ)
 3. Prohlášení autora o původnosti práce (příloha č.3)
 4. Abstrakt v CZ a EN
 5. Obsah
 6. Seznam příloh
 7. Seznam použitého označování a zkratek
 8. Úvod (viz video Změna číslování)
 9. Text práce řazený podle kapitol a podkapitol (vhodné jsou maximálně tři úrovně členění) s případnými dílčími závěry za každou kapitolou
 10. Závěr
 11. Soupis citací použitých pramenů a literatury uspořádané podle platných norem (příloha č.5), případně Bibliografie.
 12. Samostatně číslované Přílohy, obsahující nákresy, notové příklady, vývojové diagramy, fotografie a tabulky, pokud tyto nemohly být zařazeny do textu

VSKP nalezitosti prace.pdf

 

Odevzdání

V KOSu musí být nahrán soubor PDF s vaší písemnou prací s datem 30.4., fyzicky odevzdat na sekretariat následující pracovní den do 16:00.

 • 1ks v pevných deskách tištěné jednostranně do knihovny fakulty
  • musí být autorem podepsaný na stránce Prohlášení
 • 2ks v kroužkové vazbě tištěné oboustranně pro oponenta a vedoucího
 • osobně na sekretariátu podepíšete licenční ujednání k písemné práci a praktickému výstupu

Počítejte s tím, že odevzdávání 8 uchazečů (á 15min) zabere 2 hodiny času.


.