Vyskoškolské práce

Založení do KOSu

Bakaláři 2.ročník a magistři 1.ročník musí založit práce (typ A a typ D) v KOSu do 30.5.:

 1. typ A: "<název práce="">"
     jazyk: "CZE - česky"
     formát: "PDF"
 2. typ D: "<název představení="">"     (obory choreografie, nonverbální divadlo), nebo
  typ D: "<příjmení jméno> - pedagogický výstup"    (obory pedagogika tance)
     jazyk: "CZE - česky"
     format: "0 - Práce není v digitální podobě"
 • Název se musí zapsat obsahově přesně ve stejném znění, jako bude uveden na titulním listě. Název práce může obsahovat max. 60 znaků. Delší názvy lze koncipovat jako podnázev, ten se ovšem neobjeví na formuláři Diploma Supplement.
 • Pro případný podnázev je v KOSu vyhrazeno samostatné pole! Jak správně vytvořit název práce a jak jej správně zapsat do KOSu.
 • Slovní popis obsahu díla je text, který pak použijete ve své práci na stránce Abstrakt. Zajistěte si kontrolu anglického překladu rodilým mluvčím a tím způsobenou prodlevou.
 • Vyplňte jména vedoucího práce, oponenta a případných konzultantů

KOS_STUDENT manual vskp 1.pdf

Změna názvu VŠKP

Měnit název můžete v KOSu dokud je v režimu Návrh. Od momentu Schválení musí změna projít schvalovacím procesem. Při změně mějte na paměti dodržení 60 znaků (+ podnázev).

Schvalovací proces probíhá e-mailem, pro komunikaci se striktně vyžadují fakultní adresy (@hamu.cz@st.amu.cz), jinak bude požadavek považován za neplatný.

 1. Student se po dohodě s vedoucím práce přihlásí na studentský e-mail a zašle původní a navrhovaný název e-mailem vedoucímu práce na jeho adresu jmeno.prijmeni@hamu.cz (a přídá Kopie: [Cc:] sekretariat.k107@hamu.cz)
 2. Vedoucí práce se přihlásí na zaměstananecký email a přepošle e-mail pedagogovi hlavního oboru na jeho adresu jmeno.prijmeni@hamu.cz se svým vyjádřením.
 3. Pedagog hlavního oboru se přihlásí na zaměstananecký email a přepošle e-mail vedoucímu katedry na jeho adresu jmeno.prijmeni@hamu.cz se svým vyjádřením.
 4. Vedoucí katedry se přihlásí na zaměstananecký email a přepošle e-mail na sekretariat katedry na adresu sekretariat.k107@hamu.cz se svým vyjádřením

Sekretariát provede změnu v KOSu, zapíše změnu do aktuálního seznamu, vytiskne historii schvalovacího procesu do PDF a zašle e-mailem (s přiloženým PDF) informaci zůčastněným o provedení změny.

Šablona písemné práce (typ A)

XXX-HAMU prace vskp.ott

Kontrola před svázaním

Rozešívání vazby a doplňování stránek stojí víc času a peněz, navíc tiskárna nemusí mít volný termín.

(Výňatek z VÝNOS REKTORA Č. 4_2006, pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU.pdf

 1. Titulní list (příloha č.1) obsahuje: název VŠKP, název školy a fakulty, studijní program a obor, jméno vedoucího práce a autora, přidělovaný akademický titul, datum odevzdání práce
 2. Titulní list v EN (v případě cizojazyčné práce v CZ)
 3. Prohlášení autora o původnosti práce (příloha č.3)
 4. Abstrakt v CZ a EN
 5. Obsah
 6. Seznam příloh
 7. Seznam použitého označování a zkratek
 8. Úvod (viz video Změna číslování)
 9. Text práce řazený podle kapitol a podkapitol (vhodné jsou maximálně tři úrovně členění) s případnými dílčími závěry za každou kapitolou
 10. Závěr
 11. Soupis citací použitých pramenů a literatury uspořádané podle platných norem (příloha č.5), případně Bibliografie.
 12. Samostatně číslované Přílohy, obsahující nákresy, notové příklady, vývojové diagramy, fotografie a tabulky, pokud tyto nemohly být zařazeny do textu

VSKP nalezitosti prace.pdf

 

Odevzdání

V KOSu musí být nahrán soubor PDF s vaší písemnou prací s datumem 30.4., fyzicky odevzdat na sekretariat následující pracovní den do 16:00.

 • 2ks v pevných deskách tištěné jednostranně do knihovny fakulty a katedry
  • na zadní desce zevnitř pevné vazby musí být v obálce přilepeno CD/DVD s nahranou práci v PDF
  • musí být autorem podepsaný na stránce Prohlášení
 • 2ks v kroužkové vazbě tištěné oboustranně pro oponenta a vedoucího
 • osobně na sekretariátu podepíšete licenční ujednání k písemné práci a praktickému výstupu

Počítejte s tím, že odevzdávání 8 uchazečů (á 15min) zabere 2 hodiny času.


.