INTRANET AMU

Nepřihlášený uživatel
Přihlášení

Rezervace

Pravidla a použití

Využití volných hodin sálů slouží řádným studentům Katedry tance  a Katedry nonverbálního divadla k přípravě svých ročníkových a absolventských představení a řádným pedagogům k přípravě výuky a k náhradní výuce.

Od 1.12. jsou sály pro období 2.1.-12.2. blokované pro zkoušky, zápočty, klauzury a náhradní výuku. Do 22.12. pedagogové zašlou na sekretariat.k107@hamu.cz termíny rezervací (např.: Čt 13.6.2023 10:00-18:00 H0021 "NAHRADA 107MMT1"). Od 2.1. bude blokace opět uvolněna.

Registrace

lze provést jen pro autorizované účty HAMU (domény @hamu.cz a @st.amu.cz). Klikněte na:

 1. "rezervovat", dále
 2. "... přihlaste", dále
 3. "Vytvořit nový uživatelský účet"
 4. Po vyplnění formuláře vám dorazí registrační @mail, který potvrdíte kliknutím na odkaz

Přihlášení

Přihlasujete se autorizovaným @mailem a vámi zvoleným heslem.

Rezervování

Vaše rezervace se zobrazí v přehledu až po 60ti minutách. Nevyužité rezervace co nejdříve rušte. Pokud vaši rezervace zrušíme z důvodu výuky/semináře, budete o tom automaticky informováni na @mail.

 1. Nejprve si zjistěte dostupnost kliknutím na obsazenost u každého sálu v termínech, které vás zajímají. Pokud jsou obsazené, nelze je rezervovat.
 2. Rezervujte online přes autorizovaný účet. Rezervace mají stanovený limit (např. max 3 termíny, max 3 hodiny).
 3. Žádosti o rezervace nad stanovený limit musí schvalovat vedoucí katedry. Z agendy rezervací vykopírujte řádek těch rezervací které chcete prodloužit a pošlete je v @mailu také na vedoucího katedry. Na základě jeho souhlasu provedeme rezervaci, pokud nebude obsazeno. 
  Zapisujte v tomto formátu:
  Čt 13.6.2023 10:00-18:00 H0021
  Čt 13.6.2023 10:00-12:00 H1041
  Čt 13.6.2023 12:00-18:00 H2041

Rules and use

The use of available hours of the hall is used by students in the Department of Dance and the Department of Nonverbal Theatre to prepare for their class and graduate performances and by faculty / teachers to prepare for teaching and substitute teaching.

Beginning December 1, the halls are blocked for rehearsals, credits, make-up classes, and substitute teaching for the period January 2-February 12. Teachers will send reservation dates to sekretariat.k107@hamu.cz by 12/22 (e.g.: Thu 6/13/2023 10:00am-6:00pm H0021 "NAHRADA 107MMT1"). The block will be released again from 2/1.

Registration

can only be made for authorized HAMU accounts (domains @hamu.cz and @st.amu.cz). Click on:

 1. "book", then
 2. "... log in", then
 3. "Create a new user account"
 4. After completing the form, you will receive a registration @mail, which you confirm by clicking on the link.

Login 

You log in with your authorised @mail and your chosen password.

Booking

Your reservation will appear in the overview after 60 minutes. Cancel unused reservations as soon as possible. If we cancel your reservation due to a class/seminar, you will be automatically notified by @mail.

 1. First check availability by clicking on the availability for each room on the dates you are interested in. If they are occupied, they cannot be booked.
 2. Book online through an authorized account. Reservations have a set limit (e.g. max 3 dates, max 3 hours).
 3. Requests for bookings over the set limit must be approved by the Head of Department. Copy the line of those bookings you want to extend from the bookings agenda and send them in @mail to the Head of Department as well. Upon his/her approval, we will make the reservation if it is not filled.

  Write in this format:
  Thu 13/06/2023 10:00-18:00 H0021
  Thu 6/13/2023 10:00-12:00 H1041
  Thu 13/06/2023 12:00-18:00 H2041

Komerční pronájem

 1. Nejprve si zjistěte dostupnost v záložkách nahoře samostatně pro každý sál, v termínech které vás zajímají. Pokud jsou obsazené, nelze je pronajmout.
 2. V pracovních dnech kontakujte Provozního a společně si projdeme termíny, které Vás zajímají. Rezervace zapíšeme v průběhu tohoto telefonického hovoru a na Váš @mail dorazí automatické zprávy o provedených rezervacích.
 3. Souhrnnou informaci o rezervaci přepošleme v PDF na Váš @mail a Produkčnímu, se kterým dojednáte smluvní podmínky. Obvyklá cena za pronájem jednoho sálu na hodinu je 1000Kč/hod (+DPH)
 4. Jakékoliv změny v rezervaci odešlou na Váš @mail automatické zprávy (změny času, zrušení). V takovém případě neprodleně kontaktujte Provozního pro vysvětlení.

Renting for comercial purposes

 1. First check availability in the tabs above for each room separately, on the dates you are interested in. If they are occupied, they cannot be rented.
 2. Please contact the Operations Manager on weekdays and together we will go over the dates you are interested in. We will enter the bookings during this phone call and an automated message will arrive to your @mail about the bookings made.
 3. We will forward a PDF summary of the booking information to your @mail and to the Production manager, with whom you will negotiate the terms and conditions. The usual price for renting one room per hour is 1000Kč/hour (+VAT)
 4. Any changes to the booking will send automatic messages to your @mail (time changes, cancellations). In this case, please contact the Operations immediately for an explanation.

Bc. Martin KMEC

PROVOZNÍ (správa rezervací, vybavení učeben) Telefon: 234 244 140 Detail osoby
Foto

Jiří VLČEK

PRODUKČNÍ (smlouvy, platby pronájmu) Telefon: 234 244 134 Detail osoby
Foto